GUIDE TO SALVATION/ HOW CAN I BE SAVED?

In the words of Charles Spurgeon:

"Who knows how many will find their way to peace by what they read here? A more important question to you, dear reader, is this-Will you be one of them?
A certain man placed a fountain by the wayside, and he hung up a cup near to it by a little chain. He was told some time after that a great art-critic had found much fault with its design. "But," said he, "do many thirsty persons drink at it?" Then they told him that thousands of poor people, men, women, and children, slaked their thirst at this fountain; and he smiled and said, that he was little troubled by the critic's observation, only he hoped that on some sultry summer's day the critic himself might fill the cup, and be refreshed, and praise the name of the Lord.
Here is my fountain, and here is my cup: find fault if you please; but do drink of the water of life."

 

 How can we be Born Again?


The plan of salvation is right in the Bible. God gives us His clear plan for being “born again.”  Jesus Himself said to Nicodemus: "Unless a man be born again, he will not see the Kingdom of God" (Joh 3:3).

How Born again? In John 3:4-5 (NKJV)  Jesus answered, "Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.
JESUS

 

Next, we must realize that we are sinners. “For all have sinned, and fall short of the glory of God” (Romans 3:23). 
 

Because we are sinners, we are condemned to death. “For the wages of sin is death” (Romans 6:23). This includes eternal separation from God. 
 

But God loved each of us so much that He gave His only begotten Son, Jesus, to bear our sin and die in our place. “God demonstrates His love toward us, in that, while we were still sinners, Christ died for us” (Romans 5:8). Although we cannot understand how, God said our sins were laid upon Jesus and He died in our place. Jesus became our substitute. 
 

In the Bible, a jailer asked his prisoners, Paul and Silas: “’Sirs, what must I do to be saved?’ So they said, ‘Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved.’” (Acts 16:30-31). 
 

It’s very clear in the Bible, believe in Jesus as the one who bore your sins, died in your place, was buried, and whom God resurrected. It’s Christ’s blood and resurrection that assures us of everlasting life when we call on Him as our Lord and Savior. "For whoever calls on the name of the LORD shall be saved." (Romans 10:13). “Whosoever” includes each and every one of us. 
 

Therefore, if you understand that you are a sinner, and you believe that Jesus Christ came as the one and only Redeemer of sin, then you understand the plan of salvation. The question is – are you ready to implement the plan, by receiving God’s gift of His Son, Jesus Christ?

 

 

 If so, believe in Christ, repent of your sins, and commit the rest of your life to Him as Lord:

 

“Father, I know that I have broken your laws and my sins have separated me from you. I am truly sorry, and now I want to turn away from my past sinful life toward you. Please forgive me, and help me avoid sinning again. I believe that your son, Jesus Christ died for my sins, was resurrected from the dead, is alive, and hears my prayer. I invite Jesus to become the Lord of my life, to rule and reign in my heart from this day forward. Please Holy Spirit  help me obey You, and to do Your will for the rest of my life. In Jesus' name I pray, Amen.”

 

"Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit." (Acts 2:38)
 


If you decided to receive Jesus today, welcome to God's family. Now, as a way to grow closer to Him, the Bible tells us to follow up on our commitment.

 

 • Get baptized as commanded by Christ.

 • Tell someone else about your new faith in Christ.

 • Spend time with God each day. It does not have to be a long period of time. Just develop the daily habit of praying to Him and reading His Word. Ask God to increase your faith and your understanding of the Bible.

 • Seek fellowship with other followers of Jesus. Develop a group of believing friends to answer your questions and support you.

 • Find a local church where you can worship God.

HOE KAN EK GERED WORD?

 

m.a.w.  Hoe kan ek weer gebore word?


Die verlossingsplan is duidelik in die Bybel self uiteengesit. Jesus het self aan Nicodemus gesê: 

Joh 3:3  "Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie."  Hoe dan weer gebore word?  Joh 3: 5-6 : "Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees."

 Kol. 1:15-16:

 “Die Seun is die beeld van God,

van God wat self nie gesien kan word nie.

Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.

God het deur Hom alles geskep

wat in die hemel en op die aarde is:

alles wat gesien kan word

en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders.

Alles is deur Hom en vir Hom geskep.”

 

Volgende moet ek en jy besef dat ons sondaars is en as sulks vir ewig ver verwyder is van God.

 

1 Joh 1:8-9.

“As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.

Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons

van alle ongeregtigheid”. 

 

Rom 6:23

“Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in

Christus Jesus ons Here.”

 

Maar God het elkeen van ons so lief gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, om ons te verlos

van die sonde.  Jesus het vir alle mense gesterf, nie net vir sommige mense nie. Hy het jou net so lief!

 

 

Alhoewel ons dit nie verstaan nie, leer die Bybel ons dat die straf vir ons sonde op Jesus geplaas

was aan die kruis. Jesus het in ons plek aan die kruis gesterf.

 

Rom 5:8:

Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

 

Toe een van die mede-gevangenis in die tronk aan Paulus vra:

“Meneer, wat moet ek doen om gered te word?” het Paulus soos volg geantwoord:  Rom 16:31:

“Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”

 

So ons moet glo in die Here Jesus as die Een wat die straf vir ons sonde gedra het, gesterf het,

begrawe is en deur God opgewek is uit die dood. Dit is Sy bloed en opstanding wat ons verseker

van die ewige lewe in Hom.

 

Rom 10:11-13:

“Die Skrif sê tog: “Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.”

“Niemand nie!” Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here

is Here van almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik, want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”

 

As jy daarom verstaan en erken en berou het dat jy ‘n sondaar is en glo dat Jesus die Enigste Weg tot saligheid is, dan verstaan jy die Verlossingsplan van God.

 

AS jy só glo, dan moet jy berou het oor jou sonde en Jesus vra om jou te vergewe en skoon te was

deur Sy bloed en jou lewe aan Hom toewy. Dit sal nie vanself gebeur nie. Dit was ook my keuse en

ek het dit toegepas. Daarna het die Vrede van God ook my deel geword.

 

Openb 3:20:

“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom

ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.”

 

 Jy kan nou  hierdie gebed bid:

 

“Hemelse Vader, ek weet dat ek U bepalings en  wet oortree het en dat my sonde my van U skei. Vergewe my asseblief en was my met U kosbare bloed, witter as sneeu  en skoner as wol. Help my om nie weer terug te val in die sonde nie. Ek glo dat Jesus vir my sonde aan die kruis gesterf het en opgewek is vir my verlossing. Ek nooi Jesus nou om Heer en Meester van my lewe te wees, van vandag af. Kom Heilige Gees van God, kom woon in my hart en help my om op hierdie nuwe lewenspad U te gehoorsaam, tot eer van God die Vader.”

 

 Hand 2:38-39:

Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God

belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God

na Hom toe sal roep.” 


As jy nou hierdie gebed gebid het en jou lewe aan Jesus toegewy het, welkom in die familie van die Almagtige Here. ‘n Paar wenke om u te help op u nuwe lewenspad:

 

 

 • As u nog nie gedoop is nie, doen dit soos die Heilige Gees u lei;

 • Vertel vandag vir iemand van u besluit om Jesus te volg en u wonderlike nuwe geboorte (geestelik);

 • Spandeer elke dag tyd met die Here in gebed en lees Sy Woord (die Bybel);

 • Maak vriende mat ander weergebore Christene;

 • Woon ‘n plaaslike gemeente by waar u die suiwer Woord verkondiging kan beleef saam met

 • mede-gelowiges.